Privacy Statement

Speelruimte is een geregistreerde praktijk voor ToP kinderfysiotherapie, gevestigd in Zwolle. De praktijk is wettelijk vertegenwoordigd door Rietje Klappe. Rietje Klappe respecteert de privacy van haar cliënten. Zij ziet het als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In dit Privacy Statement leest u welke gegevens zij verzamelt, waarom zij deze gegevens verzamelt en hoe zij met uw gegevens omgaat

Bepalingen

 • De praktijk: Speelruimte, praktijk voor ToP kinderfysiotherapie.
 • De website www.speelruimte-zwolle.nl
 • De beroepsvereniging: KNGF, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.
 • De verwerkingsverantwoordelijke: Rietje Klappe, Zwolle. Tel. 038-4236502, KvK nummer 57593183.

De praktijk

Rietje Klappe blijft haar diensten ontwikkelen, optimaliseren en aanpassen aan de door de overheid en beroepsvereniging gestelde eisen. Het kan zijn dat dit privacy statement als gevolg daarvan van tijd tot tijd wordt aangepast. Wij adviseren u dan ook het privacy statement regelmatig te raadplegen. Rietje Klappe is op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verantwoordelijk voor alle hieronder genoemde verwerkingen van persoonsgegevens.

Verzamelde gegevens en doeleinden van de verwerking

Rietje Klappe verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens van uw kind:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Burgerservicenummer
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • Contactgegevens van ander zorg- en/of hulpverleners
 • Voorgeschiedenis van hulpvraag
 • Klachten en/of hulpvraag
 • Gegevens over medicatiegebruik
 • Gezinssamenstelling
 • Overige gegevens die van belang zijn voor de therapie

Bovenstaande persoonsgegevens worden uitsluitend voor de hieronder genoemde doeleinden verwerkt:

 • Om een behandeltraject aan te bieden dat aansluit bij de persoonlijke omstandigheden van de cliënt.
 • Om te communiceren met de cliënt (ouders) en herstel en therapieproces te evalueren.
 • Om te communiceren met andere zorg- en/of hulpverleners van de cliënt (ouders), indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouders.
 • Voor de praktijkadministratie en facturering.

Gebruik van de website

Door middel van het contactformulier of het afspraakformulier op de website is het eenvoudig om het eerste contact te leggen met de praktijk en/of uw kind aan te melden voor begeleiding. Ten behoeve hiervan verwerkt Rietje Klappe de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Burgerservicenummer
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Verzekeringsgegevens
 • Huisarts / specialist
 • Reden van aanmelding
 • Overige gegevens

Verstrekking van gegevens aan derden

Rietje Klappe verstrekt alleen gegevens aan derden met uw voorafgaande toestemming, of indien zij daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving, of zij daartoe genoodzaakt is ter bescherming van haar eigen belang.

Websites van derden

De website kan hyperlinks naar websites van derde partijen bevatten. Rietje Klappe heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zijn dat op het gebruik van de websites van derden een ander privacy reglement van toepassing is. Rietje Klappe accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de (werking en/of inhoud van) websites van derden. Wij raden u daarom aan het privacy statement van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. Dit privacy statement heeft enkel betrekking op persoonsgegevens die door Rietje Klappe worden verwerkt.

Beveiliging van gegevens

Rietje Klappe draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Zij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of oneigenlijke verwerking. De gebruikersdata worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn.

Recht op inzage en correctie

Als u wilt weten welke gegevens over uw kind zijn vastgelegd of als u gegevens wilt wijzigen, kunt u contact opnemen met Rietje Klappe via info@speelruimte-zwolle.nl

Bewaartermijn

Rietje Klappe bewaart de persoonsgegevens van uw kind niet langer dan wettelijk nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens verzameld zijn. Na deze termijn zullen de gegevens worden vernietigd.

Contact

Mocht u nog vragen hebben over dit privacy statement dan kunt u contact opnemen met Rietje Klappe via info@speelruimte-zwolle.nl Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl